0.0515 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.0515 $ 0.0515 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 331,255,729$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 127
ارز در دسترس 8,999,999,999
مقدار کل 8,999,999,999