فروش و خرید ای کش (XEC)

0.00004367 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.00004367 $ 0.00004367 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 571,483,709$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 80
ارز در دسترس 19,567,292,173,093
مقدار کل 19,567,292,173,093