0.1165 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.1165 $ 0.1165 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 214,811,243$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 168
ارز در دسترس 3,381,327,366
مقدار کل 4,090,326,328