فروش و خرید سوایپ (SXP)

0.468 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.468 $ 0.468 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 155,843,909$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 276
ارز در دسترس 608,333,526
مقدار کل 608,333,526