0.1545 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.1545 $ 0.1545 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 49,699,479$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 545
ارز در دسترس 999,127,500
مقدار کل 999,999,633