فروش و خرید پلی دپ (PLA)

0.438 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.438 $ 0.438 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 116,137,52$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 274
ارز در دسترس 569,265,030
مقدار کل 700,000,000