فروش و خرید اورکید (OXT)

0.1245 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.1245 $ 0.1245 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 73,223,941$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 450
ارز در دسترس 979,779,108
مقدار کل 1,000,000,000