فروش و خرید Osmosis (OSMO)

0 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0 $ 0 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 345,885,734$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 157
ارز در دسترس 666,570,127
مقدار کل 998,166,919