فروش و خرید منترا داو (OM)

0.0555 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.0555 $ 0.0555 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 613,640,826$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 110
ارز در دسترس 824,960,620
مقدار کل 888,888,888