فروش و خرید منترا داو (OM)

0.0555 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.0555 $ 0.0555 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 19,076,068$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 712
ارز در دسترس 780,635,453
مقدار کل 888,888,888