0 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0 $ 0 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 207,960,364$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 169
ارز در دسترس 255,712,453
مقدار کل 347,714,007