2.1199 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
2.1199 $ 2.1199 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 468,200,461$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 98
ارز در دسترس 593,105,660
مقدار کل 1,004,262,701