فروش و خرید لیسک (LSK)

1.212 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
1.212 $ 1.212 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 143,019,705$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 310
ارز در دسترس 145,444,085
مقدار کل 400,000,000