فروش و خرید چین لینک (LINK)

7.839 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
7.839 $ 7.839 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 8,660,605,163$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 14
ارز در دسترس 608,099,970
مقدار کل 1,000,000,000