فروش و خرید لیدو دائو (LDO)

2.533 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
2.533 $ 2.533 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 2,125,733,47$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 32
ارز در دسترس 890,047,998
مقدار کل 1,000,000,000