فروش و خرید کلایتن (KLAY)

0.29 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.29 $ 0.29 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 661,310,73$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 73
ارز در دسترس 3,272,718,331
مقدار کل 5,855,570,581