فروش و خرید کادنا (KDA)

2.144 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
2.144 $ 2.144 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 157,072,446$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 189
ارز در دسترس 254,749,853
مقدار کل 1,000,000,000