فروش و خرید گراف (GRT)

0.1282 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.1282 $ 0.1282 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 1,381,404,198$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 44
ارز در دسترس 9,315,924,045
مقدار کل 10,787,453,504