فروش و خرید آوه گوتچی (GHST)

1.335 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
1.335 $ 1.335 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 66,831,611$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 477
ارز در دسترس 52,747,801
مقدار کل 52,747,803