فروش و خرید فایل کوین (FIL)

7.98 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
7.98 $ 7.98 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 2,154,668,382$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 30
ارز در دسترس 472,824,698
مقدار کل 1,961,056,543