0.1011 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.1011 $ 0.1011 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 435,837,902$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 102
ارز در دسترس 813,951,730
مقدار کل 1,152,997,575