0.02613 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.02613 $ 0.02613 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 17,466,721$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 728
ارز در دسترس 876,417,166
مقدار کل 912,944,740