0.001124 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.001124 $ 0.001124 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 98,024,422$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 389
ارز در دسترس 100,000,000,000
مقدار کل 100,000,000,000