54 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
54 $ 54 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 353,983,071$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 121
ارز در دسترس 11,563,791
مقدار کل 11,563,791