فروش و خرید سیویک (CVC)

0.1627 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.1627 $ 0.1627 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 108,172,853$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 359
ارز در دسترس 1,000,000,000
مقدار کل 1,000,000,000