1.425 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
1.425 $ 1.425 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 527,924,01$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 89
ارز در دسترس 926,594,438
مقدار کل 2,044,464,235