فروش و خرید کوتی (COTI)

0.1198 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.1198 $ 0.1198 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 71,904,832$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 387
ارز در دسترس 1,277,435,048
مقدار کل 2,000,000,000