1.133 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
1.133 $ 1.133 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 327,247,932$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 169
ارز در دسترس 539,537,130
مقدار کل 1,000,000,000