1.133 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
1.133 $ 1.133 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 275,053,9$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 142
ارز در دسترس 518,357,311
مقدار کل 1,000,000,000