1.859 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
1.859 $ 1.859 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 197,054,041$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 173
ارز در دسترس 136,500,310
مقدار کل 140,900,310