11.38 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
11.38 $ 11.38 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 3,556,528,447$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 21
ارز در دسترس 377,333,624
مقدار کل 377,333,624