0 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0 $ 0 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 1,950,366,875$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 35
ارز در دسترس 277,017,123
مقدار کل 1,067,652,994